تلفن :۱۹-۸۸۳۸۱۹۰۰
مـدیـــــران
mf
رئیس هیات مدیره
88844646
Fazel@arg-jadid.com
حمیدرضا مزینانی
مدیرعامل
88842910
info@atc.ir

دكتر علي غمخوار
عضو هیئت مدیره
88381900
ghamkhar@atc.ir
مهرداد میراسماعیلی
عضو هیئت مدیره
88844646
mehrdad@atc.ir

سکینه اصل روستا
مدیر بازرگانی بخش عمومی تورهای ورودی
88811072
roosta@atc.ir
دکتر حسن اصانلو
مدیربازرگانی بخش ایتالیایی تورهای ورودی
88302398
osanloo@atc.ir

محمد رضا دانشور
مدیر بازرگانی بخش المانی تورهای ورودی
88844650
reza.daneshvar@atc.ir
عليرضا كزازی
مدير فروش بخش بلیت و تور خروجی

alireza.kazazi@atc.ir

اميد علی در جانی
مدير عمليات تورهای ورودی
88844648
omid@atc.ir
شهريار آدابی
مدير امور مالی و اداری
88381897
adabi@atc.ir
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت خدمات مسافرتی هوایی ارگ جدید می باشد powered by CanDoImen Co