2 تقدیرنامه از سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری بعنوان شرکت برتر رعایت کننده استانداردها و قوانین و مقررات.